Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Công thức diện tích hình chữ nhật

S=x*b                  trong đó x là chiều dài

b là chiều dài