Bài 3 Động từ trong tiếng Hàn

Bài này là bài thứ 3, trong sơ ri video tự học tiếng hàn do trung tam Day kem chia sẽ, bài đầu tiên là Cách giới thiệu bản thân

và nguyên âm tiếng hàn hôm nay là động tự trong tiếng hàn sơ ri video gồm. cách nói thời gian trong tiếng hàn

Cách học Động từ trong tiếng hàn quốc

Cách nói thời gian trong tiếng hàn